Parkettservice i Stockholm med kvalitet och garanti

  • Vi lämnar alltid 2 års garanti på våra arbeten
  • Trä & parkettgolv skall enlig branschen ligga i klimatet 30-60% RF i rummet för att garanti skall gälla. (mer info nedan)
  • All vår personal är välutbildade inom byggbranschen och sätter alltid kunden i första hand.
  • Vi utför hantverk med känsla och kvalitet gällande både material och arbeten.
  • Fakturan gäller som garantibevis.
  • Stavsläpp i parkett omfattas inte av garantin (orsakas oftast av fuktskada eller allmänt slitage). Dock är det ofta lätt att byta ut ett antal stavar och laga golvet.

Bildresultat för nöjd kund logo

Gällande normer för att garantin skall gälla

Golvslipning

Stavsläpp – lösa slitskikt i samband med slipning

En lamellparkett är uppbyggd av flera skikt, ett bottenskikt, ett mellanskikt och ett slityteskikt belagt med lack eller annan ytbehandling. Syftet med en flerskiktskonstruktion är att kraftigt minska golvets fuktrörelser jämfört med ett massivt trägolv. Detta görs genom att lägga de olika skikten i fiberriktingen vinkelrät i förhållande till varandra. Mellanskiktet består vanligen av limmade stavar i furu eller gran och bottenskiktet av faner.

Definition av stavsläpp

Stavsläpp är när slityteskiktet släpper från mellanskiktet. Det finns fall där själva släppet ser ut att ske i limfilmen mellan skikten och det finns fall där det skett en fiberslitning från mellanskiktet och limfilmen sitter intakt på slitskiktet. Gemensamt för alla stavsläpp är att de drabbar alla parkettfabrikat, alla dimensioner och förekommer i alla olika miljöer. Alla fall där slitskiktet lossnar från underlaget är oavsett orsak enligt branschen ett stavsläpp. Ett stavsläpp omfattas inte av garantin.

Oljade golv

Efter omslipning samt inoljning får golvet ej utsättas av fukt eller vatten på 3 veckor, om golvet ändå får vattendroppar, våttorkas, blöta fötter mm så kommer ni få vita fläckar på golvet eftersom oljan ej genomhärdat.

Garanti på felaktigt utfört arbete infaller EJ i sådana fall pga oaktsamhet mot golvets ytbehandling.   Får man  vatten droppar skall dessa omedelbart torkas upp för att minimera fläckar av vatten.

Laserade, betsade, vaxade, pigmenterade golv

Tänk på att färgen ni valt kanske ej överensstämmer exakt i färg i verkligheten med prover ni sett hos oss eller i färghandeln. Även era golv samt trappor kan reagera olika beroende på vart just erat trä kommer ifrån. Ni väljer pigment och sen hur det skiljer sig på en provbit samt på hela eran golvyta är inget vi kan styra över, dvs är ni osäkra välja då istället 2 olika nyanser/pigment innan bokningen så vi kan visa upp bägge på plats eftersom ni är ansvariga för val av kulör.

Det kan uppkomma färgskillnader trots att det är av samma träslag, detta är inget vi kan påverka eller åtgärda på garantin.

Sällan förekommande

Stavsläpp är enligt branschens noteringar sällan förekommande. Den vanligaste formen av stavsläpp är när några få stavar släpper. Dessa kan oftast limmas tillbaka med godkänt resultat. I enstaka fall kan hela golvet haverera. Denna typ av stavsläpp kan inte lagas utan golvet måste då bytas ut. Tyvärr finns det inget enkelt sätt att på förhand bedöma om ett golv kan ”släppa” eller ej. Ett parkettgolv som till synes ligger slätt utan synliga slitskiktssläpp, kan trots detta ha slitskikt som kan lossna vid omslipning och lackering. Stavsläpp kan till och med uppkomma flera månader efter en renovering. Stavsläpp omfattas inte av garantin.

Kontroll

Det går inte att avgöra vid en förkontroll hur golvet har behandlats under sin livstid, varför det ej heller går att gissa sig till klimatvariationer, påkänning från städmetoder eller annat. Det finns dock fall då man kan se om golvet har varit utsatt för en vattenskada. I dessa fall skulle man kunna misstänka att stavsläpp skulle kunna ske på den delen av golvytan. Vid avsyning gäller det att vara extra uppmärksam på det som ser ut som vattenskador eller antydan till släpp. Finns det mörka kanter på parketten eller har det stått blomkrukor på golvet, sker stavsläpp under radiatorer eller framför en altandörr, är orsaken till släppet troligen en tidigare fuktskada. Vid misstanke om släpp kan man knacka lätt på staven. Är staven lös hörs ett ”bomljud”.

Altanslipning

Vid slipning av ytor ex altaner/balkonger mm så kan vi ej garantera att nederbörd ej sker under härdningstiden på lasyr/olja/bets. Dvs, ev skador på ytbehandling pga regn/hagel (nederbörd) är inget vi står för att åtgärda.

Golvläggning

Träbaserade golvmaterial och luftfuktighet

Trä är ett hygroskopiskt material, dvs det kan ta upp och avge fukt. Det gör att t ex trägolv sväller när det blir fuktigt och krymper när det blir torrt. En bit trä påverkas dessutom ca 3 ggr mer av dessa fuktrörelser tvärs fibrerna än längs fibrerna. Detta är en inneboende och helt naturlig egenskap hos trä som givetvis får effekter på alla träbaserade golvmaterial dvs laminatgolv, lamellparkett och massiva trägolv. Trägolv påverkas inte bara av direkt vatten, som vid en vattenskada, utan tar även upp fukt från luften i rummet där det ligger.

Trägolv trivs i 30 – 60% RF

Mängden fukt som luften kan innehålla avgörs av dess temperatur. Luft som är 20° C kan t ex innehålla drygt 17 gram vattenånga per kubikmeter medan samma mängd luft vid – 5° C endast kan innehålla drygt 3 gram vatten. Luftens relativa fuktighet, RF, är ett mått på hur mycket fukt en viss mängd luft innehåller, jämfört med hur mycket den teoretiskt sett maximalt kan innehålla. När luftens relativa fuktighet blir över 100 % innebär detta att luften innehåller mer fukt än vad den kan bära och överskottet fälls ut som dimma (eller regn/snö). Det är den relativa fuktigheten som styr hur träbaserade golvmaterial påverkas. RF skall ligga mellan 30 – 60 % för att golvmaterialet skall fungera som avsett & gäller även nåtning eftersom brädorna kan trycka upp nåten fuktiga dagar genom att brädan sväller.

Vad händer när man värmer upp kall uteluft?

Den relativa fuktigheten utomhus är ofta hög på vintern, men eftersom lufttemperaturen är låg, så är mängden vatten i luften liten. När sedan luften värms upp – och inget vatten tillförs, så blir den relativa fuktigheten låg. I exemplet ovan innebär detta att om uteluften håller 80 % RF och den sedan värms upp till 20° C så blir RF inomhus endast 15 %. Effekten blir värre ju kallare eller torrare det är ute – och ju varmare vi har det inomhus.

Vad händer med trägolv vid för låg RF inomhus?

När RF sjunker vill träfibrerna dra ihop sig. Om uttorkningen sker jämnt över hela golvbrädan blir varje bräda lite mindre, dvs golvet krymper. Många trä- och laminatgolv läggs ”flytande”, dvs brädorna sammanfogas till en stor ”kaka” som ligger löst mot undergolvet så att det fritt kan växa och krympa med årstidernas fuktväxlingar. Rörelsen tas upp av rörelseutrymmet under golvlisten utmed väggarna, och vid större ytor läggs särskilda expansionsfogar. Denna teknik fungerar bra – under förutsättning att golvet verkligen tillåts röra sig fritt, och att RF håller sig inom föreskrivna 30 – 60 %.

Om RF blir lägre än 30 % vill golvet röra sig mer än vad installationen tillåter och golvet kan spricka isär. Då uttorkningen sker uppifrån kan även brädan skåla sig, dvs. den krymper mer på ovansidan än på undersidan och resultatet blir att golvets kanter reser sig. Vid hög uttorkning kan krafterna i träet till och med bli så stora att slitskikten trots en starkt limfog släpper från mellanmaterialet.

…och vid för hög RF?

Vid för hög RF i luften (>60%) sker det omvända. En flytande installation kan växa så mycket att rörelseutrymmet inte räcker till. Trägolvet vill helt enkelt bli större än vad rummet tillåter. Golvet ”tar spjärn mot väggen” och antingen står det i en båge i rummet eller så krossas enstaka bräder och viker sig under trycket. Det finns till och med fall när trägolv som utsatts för alltför hög RF expanderat så att det flyttat tunga mellanväggar. De här principer gäller alla träbaserade golvmaterial, även om det finns vissa skillnader i hur och i vilken omfattning RF-relaterade skador uppträder vid olika golvtyper, träslag och installationstekniker.

Krav enligt AMA 

Kraven på rätt RF för trägolv har återfunnits i trägolvstillverkarnas anvisningar sedan åttiotalet, liksom i Tekniska Råd från Golvbranschens Riksorganisation. Vidare anges följande i Hus AMA, RA 98 Hus:

”MD UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER

…Beakta att träbaserade golvmaterial såväl vid som efter läggning är beroende av att den relativa fuktigheten i lokalen hålls mellan 30 och 60 %. Vid lägre relativ luftfuktighet än 30 % i lokalen kan t.ex. springors antal och storlek mellan parkettbräder bli större än vad AMA föreskriver. Vid högre relativ fuktighet än 60% kan bestående formförändringar hos materialet uppstå.”

Rätt RF är bra för både trägolv och människor 

Det är inte bara träbaserade golvmaterial som trivs bäst i en RF mellan 30 – 60 %. Även vi människor får en bättre inomhusluft med en relativ luftfuktighet inom detta intervall. Se Sunda Hus-projektets diagram över luftfuktighetens betydelse inomhus längst ned på sidan.

Hur kan man höja RF inomhus vintertid?

Bara det faktum att människor vistas och lever i ett hus hjälper till att höja fuktnivån genom att vi andas ut fuktig luft och genom våra vardagliga aktiviteter som matlagning, duschning etc. Gröna växter och t.ex. ett akvarium ger också fukttillskott. En felaktig och alltför kraftig ventilation torkar ut luften i onödan, liksom långvariga perioder med kall och torr uteluft. Ett sätt att höja fuktnivån i rummet kan vara att använda traditionella lerkrus fyllda med vatten avsedda för vägghängda radiatorer. I vissa fall kan även luftfuktare behöva sättas in. Vid nya lägenheter som färdigställts lång tid innan inflyttning kan RF bli för låg vintertid om värme och ventilation är igång för normal drift. I sådana måste kanske temperaturen och ventilationen sänkas och eventuellt kan även luftfuktare sättas in. Var noga med spillvatten så det inte uppstår en fuktskada på golvet.

Dessa normer måste följas för att eventuell garanti skall utfalla.