Träslag som är rödlistade i Sverige

En rödlista är en uppräkning av arter, både växter, djur, insekter och svampar, som bedöms vara mer eller mindre hotade. När man bedömer om en art bör rödlistas eller ej tar man hänsyn till dess tillstånd och status. Man tittar på det nuvarande beståndet och hur det har sett ut historiskt. Dessutom pekar man ut vilka hot som finns mot arten idag. Det gör att även talrikt förekommande arter kan finnas med i en rödlista, om det är så att populationen minskat kraftigt under senare år.

”Internationellt finns strax över tjugofyra tusen arter, både växter och djur, på rödlistan, i Sverige ligger siffran på drygt fyra tusen. Endast en handfull av dessa arter är träd”

Systemet med rödlistor har funnits länge, både på internationell och nationell nivå, och det är ett ständigt pågående projekt. Det svenska projektet för rödlistning sköts av Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. De uppdaterar den svenska rödlistan var femte år.

Internationellt sköts systemet med rödlistning av organisationen IUCN, som verkar för internationellt naturskydd och biologisk mångfald och har över tusen medlemsorganisationer. På deras rödlista finns strax över tjugofyra tusen arter, både växter och djur, på rödlistan, i Sverige ligger siffran på drygt fyra tusen. Endast en handfull av dessa arter är träd.

Ask och alm är rödlistade träslag i Sverige

Asken och almen är de enda träden på rödlistan vars virke brukar användas till golv. Både asken och almen är fortfarande ganska talrika, men bestånden har decimerats kraftigt på senare tid, och att träden är rödlistade innebär att Artdatabanken gjort bedömningen att det finns en reell risk att båda trädslagen kan dö ut på sikt. Det mesta av decimeringen har skett på grund av att träden drabbats av olika svampsjukdomar, som askskottsjuka och almsjuka.

Gradering av hot

De rödlistade arterna graderas enligt en internationellt vedertagen skala, som sträcker sig från ”nära hotad”, NT, till ”akut hotad”, CR. Däremellan finns graderna ”sårbar”, VU, och ”starkt hotad”, EN. Dessutom finns en grad, RE, som anger att en art är nationellt utdöd, vilket innebär att den inte återfinns i det aktuella landet längre men finns på andra platser i världen.

Bra att välja andra träslag än ask och alm

Att asken och almen är rödlistade innebär att de på sikt riskerar att dö ut i Sverige. Asken har graderingen EN, starkt hotad, medan almen är CR-listad, vilket alltså innebär att den bedömts som akut hotad. Naturligtvis är detta något att ha i bakhuvudet när du väljer nytt golv. Fortfarande säljs parkettgolv av både ask och alm i Sverige. Båda är vackra träslag i golv, men vill du tänka miljövänligt är det kanske bättre att välja ett annat träslag.